51 "C++" jobs for you

C++ DeveloperC++.NETOOPEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
iOS DeveloperC++iOSGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidC++JavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperC++OOPUI-UXTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Tuyển Lập trình iOSC++iOSJavaCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BIHACO Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Mobile DeveloperAndroidC++RESTfulPakCo Trade & Technology Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: From $600
SAP - ProgrammerC#C++DatabaseCircle K (Hà Nội) Ha NoiSalary: $350 - $450
SDET Software Developer ( C/C++, Embedded )C++EmbeddedLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
C/C++ Embedded Software Engineer (Competitive Salary)EmbeddedC languageC++LG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
150 Fresher/ Junior C/ Embedded EngineersC++C languageEmbeddedFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Intermediate C++ DevelopersC++C languageEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
20 Fresher NodeJS DevelopersC++NodeJSOOPFresherFPT Software Ha NoiSalary: Up to $400
Fresher Computor Vision EngineerC++EnglishEmage Vision Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: From $356
Fresher AI Engineer PositionC++EnglishPythonEmage Vision Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: From $356
IT Application SupervisorC#C++DatabaseCircle K (Hà Nội) Ha NoiSalary: $500 - $600
Lập Trình Viên .NETC#C++C languageMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000
50 Lập trình viên C++ on LinuxC++Linux UnixFPT Software Da NangSalary: Negotiable
C/C++/Embedded DeveloperC++EmbeddedC languageTinhvân Outsourcing Ha NoiSalary: Up to $1000
50 Fresher/Junior C++/MFC DevelopersFresherC++FPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperObjective CSwiftC++GlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Tuyển gấp 05 Lập trình C++C#C++ELCOM Ha NoiSalary: Negotiable
03 Team Leads/ Project Managers.NETC++FPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình C++C++C languageELCOM Ha NoiSalary: Negotiable
Software Engineer (C++ / Erlang / Python) for Telecom systemC++Linux/UnixPythonHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[HN,HCM] 07 Sr. C/C++ Developer – lương hấp dẫn 1500$C languageC++EmbeddedFPT Software Ho Chi MinhSalary: Up to $1500

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more