23105 Tinh luong NET sang GROSS va nguoc lai
Share link lên:
Share link to:
Facebook LinkedIn
Tính lương Gross sang NET và ngược lại
Caculate salary from GROSS to NET and vice versa
Language: English

Bảng tính lương
Salary calculator

Nếu không biết rõ, hoặc đóng bảo hiểm đủ thì để trống
If you don't know what it is, just leave it blank
Nếu không biết rõ có bao nhiêu người phụ thuộc thì để trống. Mặc định là 0
If you don't know what it is, just leave it blank. Default value: 0
Quy đổi lương GROSS/NET
Calculate salary GROSS/NET
Lương NETNET Salary Lương GROSSGROSS Salary Tổng chi phíTotal Cost
Chi tiết
Detail
Các khoản bảo hiểm
Insurances
Nhân viên đóng
Employee pays
Công ty đóng
Employer pays
Bảo hiểm Xã hộiSocial insurance
(8% - 17.5%)
Bảo hiểm Y tếHealth insurance
(1.5% - 3%)
Bảo hiểm Thất nghiệpUnemployment insurance
(1% - 1%)
Tổng tiền đóng bảo hiểm
Total insurance premiums
Giảm trừ cho bản thân
Tax deduction for taxpayers
Giảm trừ cho người phụ thuộc
Tax deduction for dependants
Thu nhập chịu thuế
Assessable income
Thu nhập tính thuế
Taxable income
Thuế TNCN phải nộp
Personal Income Tax (PIT)
(Xem bảng diễn giải chi tiết bên dưới)
(Please check details in table below)
Chi tiết thuế TNCN
PIT payable
Thu nhập tính thuế (VND)
Taxable income (VND)
Thuế suất
Tax rate
Tiền nộpAmount
Đến 5 triệu
Up to 5,000,000
5%
5%
Trên 5 triệu đến 10 triệu
Over 5,000,000 up to 10,000,000
10%
10%
Trên 10 triệu đến 18 triệu
Over 10,000,000 up to 18,000,000
15%
15%
Trên 18 triệu đến 32 triệu
Over 18,000,000 up to 32,000,000
20%
20%
Trên 32 triệu đến 52 triệu
Over 32,000,000 up to 52,000,000
25%
25%
Trên 52 triệu đến 80 triệu
Over 52,000,000 up to 80,000,000
30%
30%
Trên 80 triệu
Over 80,000,000
35%
35%