Ms Tuyền Đỗ (Headhunter)

Ms Tuyền Đỗ (Headhunter)

Tuyền thích ăn xoài Tuyền thích boy biết đàn guitar Tuyền là Technical Recruiter Tuyền làm việc ở JobSeeker.vn Hãy gửi CV cho Tuyền (thanhtuyen@jobseeker.vn)

Less Than 10
viet-nam Viet Nam

Ho Chi Minh

Tan Binh district, HCM