152 "Laravel" jobs for you

PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPCMG.Asia Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
PHP Laravel Developers (Mid/Senior)PHPLaravelBigin Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
Senior PHP DeveloperMySQLPHPPostgreSqlRMS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
Fresher/Junior PHP DeveloperWordpressLaravelCakePHPRelipa Software Ha NoiSalary: Up to $1300
Kỹ sư lập trình PHPPHPLaravelReactJSViettel Cyberspace Center Ha NoiSalary: $700 - $1000
PHP developerMagentoPHPTeam LeaderSmartOSC Ha NoiSalary: $800 - $1500
Junior PHP DeveloperPHPLaravelRABILOO Ha NoiSalary: $400 - $700
Front End Developer (React JS)ReactJSPharmacity Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
[594] Web PHP DeveloperJSONPHPLaravelMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $800 - $1000
PHP Developer (Laravel, MySQL)MySQLPHPLaravelElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experts/Senior PHP DevelopersMVCOOPPHPContemi Ho Chi MinhSalary: Up to $2500
PHP DeveloperAngularJSPHPLaravelHachium Ha NoiSalary: $500 - $950
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPLaravelEway Ha NoiSalary: $500 - $1000
Front-end Developer (HTML, CSS, JavaScript)HTML CSSJavaScriptMagentoTigren Solutions Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-end Developer (PHP, Magento)MagentoOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: $600 - $1000
Junior PHP DeveloperAngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
PHP DeveloperPHPLaravelCakePHPWanna Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
[571] FullStack PHP DeveloperLinux UnixPHPFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
05 Web Developer (Java/PHP)HTML CSSJavaJavaScriptNewwave Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Lập trình viên PHPLaravelCakePHPWanna Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
Junior PHP Developer ( Laravel, AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Junior PHP Developer ( Laravel - AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPLaraveliFreight Corporation Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
PHP Developers (All Levels)HTML CSSPHPPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMytour Vietnam Ha NoiSalary: $400 - $600
Web Developer (Prefer PHP, Magento, Ruby, Python)MagentoPHPRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Junior Backend Developer (PHP)PHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end Web Developer (PHP, JavaScript)JavaScriptMySQLPHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[536] Senior Web Developer (PHP Fullstack)EnglishPHPFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more