TAN HIEP PHAT GROUP

IT Specialist – ABAP

TAN HIEP PHAT GROUP

Binh Duong
Số 219, Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Salary
Negotiable
Post date
09/10/2020
Job skills
.NET SAP

Job Details

 • Phân tích các yêu cầu báo cáo, chương trình của end- users để tìm ra giải pháp chuyên về ABAP , từ đó thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu cho người dùng/ Analyse the requirement of reports and program from end-users to find out the solutions specializing in ABAP to meet user requirements
 • Phát triển các chức năng và các đặc tả của báo cáo trong hệ thống SAP để hỗ trợ cho người sử dụng./ Develop functional specifications and report specifications of SAP for end users.
 • Thiết lập và bảo quản các tài liệu trong hệ thống SAP : tài liệu đào tạo end-user, báo cáo chuẩn, chức năng, chi tiết chương trình, …/ Write and maintain SAP documentation: End-user training document, standard report, function, program specification, and etc.
 • Ghi nhận lại các vấn đề liên quan đến hệ thống SAP master data, cách giải quyết để làm tài liệu tham khảo trong tương lai./ Document SAP-master data system problems and resolutions for future reference.
 • Phối hợp phân tích sự tích hợp, để xây dựng và phát triển các phương pháp kỹ thuật cho các hệ thống Non-SAP và SAP phục vụ cho các bộ phận, đặc biệt là các hệ thống giao tiếp với SAP./ Analysis the integration, to develop the technical methods for non-SAP systems and SAP to serves for company Departments, especially the SAP interface systems
 • Ghi nhận lại các vấn đề phát sinh từ người sử dụng, cách giải quyết và nguyên nhân vào hệ thống ITIL/ Document the issues and solution into the ITIL System.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại Học CNTT hoặc cao đẳng– chuyên ngành lập trình/ Graduate Information Technology or college- major on programing
 • Am hiểu qui trình quản trị doanh nghiệp/ Understand the process of corporate governance
 • Ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên, đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật chuyên ngành CNTT./ Language equivalent to level B, understanding technical documents information technology majors.
 • Am hiểu qui trình trên SAP./ Information technology: understanding the process of SAP.
 • Lập trình ABAP, .NET, các hệ quản trị CSDL / ABAP programming, .NET, the DATABASE management system.

We offer

 • Bonus by contribution results, Seniority, 13rd salary and increasing salary each year
 • Providing lunch for employees
 • Gifts for employees in holiday and tet
 • Participating in training programs to develop professional skills and soft skills
 • Insurance: Full commitment to the regime for employees in accordance with current legislation and accident insurance 24/24 and health insurance
 • Personal health care for specialist level & above
 • Clear Promotion opportunities, Career roadmap through appraisal programs and personal development plan
 • Annual Leave: 15 days for Manager level & above.

12 days for Supervisor level & below.