535 "English" jobs for you

[384] Game Server Developer(Java/Linux)JavaLinux UnixMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[383] Senior Python Back-End Developer (Algorithm Focused Consultant)EnglishPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[370] Video EditorJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $300 - $500
[372] Senior Marketing ExecutiveJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1200
System AdminLinux UnixSystem AdminSystem EngineerTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
[394] Product AnalystBusiness AnalystEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
[393] Executive Quality ControlTesterQC QAMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[392] DevOps EngineerLinux UnixMySQLPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
[391] System EngineerLinux UnixMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
[390] System DeveloperMySQLNodeJSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
[389] Senior Software Developer (Front-End)HTML CSSJavaScriptJQueryMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
[388] Software DeveloperHTML CSSJavaScriptJQueryMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
UI/UX EngineerHTML CSSJavaScriptUI-UXTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperOOPPHPLaravelEastgate Software Ha NoiSalary: Negotiable
C++ DeveloperC++.NETOOPEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
Senior Ruby On RailsRubyRuby on RailsKins Solutions Ho Chi MinhSalary: $700 - $1800
Senior .NET DeveloperASP.NETEnglishERPTập đoàn Internet Novaon Ha NoiSalary: $400 - $600
(IT) Sales ManagerSaleBusiness DevelopmentSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Japanese Speaking Project ManagerAndroidJapaneseJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product OwnerProduct ManagerAgileScrumSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front End DeveloperAngularJSHTML CSSPHPSeamug Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more